86 مونا پاد (متولد 1353) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: مونا پاد (متولد 1353)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه وجود و ناوجود

امضاء: «mona 010» (روی پایه)
برنز روی آهن
21×117×60 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه وجود و ناوجود

امضاء: «mona 010» (روی پایه)
برنز روی آهن
21×117×60 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 86 از مونا پاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.