115 مونا پاد (1353) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: مونا پاد (1353)
نام اثر :

امضاء: «Mona 014» (روی پایه)
برنز
20×40×52 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
تک‌ نسخه


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Mona 014» (روی پایه)
برنز
20×40×52 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
تک‌ نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 115 از مونا پاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.