137 جلال شباهنگی (1402 – 1314) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلال شباهنگی (1402 – 1314)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کوير

امضاء: «ج. شباهنگي» فارسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
85×135 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 10,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کوير

امضاء: «ج. شباهنگي» فارسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
85×135 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 137 از جلال شباهنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.