16 جلال شباهنگی (1402 – 1314) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلال شباهنگی (1402 – 1314)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کویر

امضاء : «ج.شباهنگی » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
130×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کویر

امضاء : «ج.شباهنگی » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
130×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از جلال شباهنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.