159 افشین پیرهاشمی (متولد 1353) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: افشین پیرهاشمی (متولد 1353)
نام اثر : معشوقه به سامان شد

امضاء: «Afshin Pirhashemi 2011» انگليسي (پايين وسط)
رنگ روغن روي بوم
150×100 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : معشوقه به سامان شد

امضاء: «Afshin Pirhashemi 2011» انگليسي (پايين وسط)
رنگ روغن روي بوم
150×100 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 159 از افشین پیرهاشمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.