52 بهروز دارش (1321) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهروز دارش (1321)
نام اثر : نیایش یک قهرمان

امضاء: «دارش» فارسی (روی پایه)
آهن و آلومینیوم
20×63×85 سانتی متر
تاریخ اثر:1384
شماره 1 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نیایش یک قهرمان

امضاء: «دارش» فارسی (روی پایه)
آهن و آلومینیوم
20×63×85 سانتی متر
تاریخ اثر:1384
شماره 1 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از بهروز دارش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.