163 بهروز دارش (متولد 1321) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهروز دارش (متولد 1321)
نام اثر :

امضاء: «دارش» فارسي (روي پايه)
برنز
5×16/5×33 سانتي متر
تاریخ اثر:1390
شماره 3 از تعداد 5 نسخه


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 11,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «دارش» فارسي (روي پايه)
برنز
5×16/5×33 سانتي متر
تاریخ اثر:1390
شماره 3 از تعداد 5 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 163 از بهروز دارش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.