72 بهروز دارش (متولد 1321) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهروز دارش (متولد 1321)
نام اثر : بدون عنوان

امضا: «دارش 1400 2/3» (روی بدنه)
برنز و آهن
20×40×126 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400
شماره ۲ از تعداد ۳ نسخه


برآورد قیمت : 1.5 - 1 میلیارد تومان

رقم برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 1,100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا: «دارش 1400 2/3» (روی بدنه)
برنز و آهن
20×40×126 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400
شماره ۲ از تعداد ۳ نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 72 از بهروز دارش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.