77 سیامک عزمی (1351) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیامک عزمی (1351)
نام اثر : من اینجا طاقت ماندن ندارم

امضاء: «سیامک عزمی88 » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
150×120 سانتی متر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 50 - 30 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 11,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : من اینجا طاقت ماندن ندارم

امضاء: «سیامک عزمی88 » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
150×120 سانتی متر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 77 از سیامک عزمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.