56 سیامک عزمی (متولد 1351) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیامک عزمی (متولد 1351)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «سیامک عزمی Siamak . A» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 1,000,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «سیامک عزمی Siamak . A» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 56 از سیامک عزمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.