124 سیامک عزمی (1351) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیامک عزمی (1351)
نام اثر : پادشاهان اقلیم هیچ

امضاء: «سیامک عزمی Siamak.A » (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پادشاهان اقلیم هیچ

امضاء: «سیامک عزمی Siamak.A » (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 124 از سیامک عزمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.