79 عادل یونسی (1364) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: عادل یونسی (1364)
نام اثر : سرود رؤیای نادیده

امضاء: «عادل یونسی 1392 ،Adel 2013 » فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
190×190 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سرود رؤیای نادیده

امضاء: «عادل یونسی 1392 ،Adel 2013 » فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
190×190 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 79 از عادل یونسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.