82 رضا کیانیان (1330) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا کیانیان (1330)
نام اثر : او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

امضاء: «رضا کیانیان 91» فارسی (پایین وسط)
چاپ دیجیتال روی بوم
سه لته ای، هرکدام 70×100 و در مجموع 210×100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391
تک نسخه


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

امضاء: «رضا کیانیان 91» فارسی (پایین وسط)
چاپ دیجیتال روی بوم
سه لته ای، هرکدام 70×100 و در مجموع 210×100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از رضا کیانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.