90 رضا کیانیان (1330) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا کیانیان (1330)
نام اثر : دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود

امضاء: «رضا کیانیان، Reza Kianian» (پشت اثر)
دیجیتال آرت
سه لته ای، هر یک 87×120سانتی متر، در مجموع 251×120سانتی متر
تاریخ اثر: 1392
تک نسخه


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود

امضاء: «رضا کیانیان، Reza Kianian» (پشت اثر)
دیجیتال آرت
سه لته ای، هر یک 87×120سانتی متر، در مجموع 251×120سانتی متر
تاریخ اثر: 1392
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از رضا کیانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.