99 رضا کیانیان (متولد 1330) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا کیانیان (متولد 1330)
نام اثر : دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود

دیجیتال آرت
سه لته‌ای، هر یک 87×120 سانتیمتر ، در مجموع 251×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392
تکنسخه + 1 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود

دیجیتال آرت
سه لته‌ای، هر یک 87×120 سانتیمتر ، در مجموع 251×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392
تکنسخه + 1 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 99 از رضا کیانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.