29 ابوالقاسم سعیدی (1304) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: ابوالقاسم سعیدی (1304)
نام اثر :

امضاء: «Saeidi A» (پایین وسط)
رنگ روغن روی بوم
97×146 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Saeidi A» (پایین وسط)
رنگ روغن روی بوم
97×146 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از ابوالقاسم سعیدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.