3 فریدون امیدی (متولد 1346) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریدون امیدی (متولد 1346)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «امیدی 87» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
148×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «امیدی 87» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
148×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از فریدون امیدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.