15 فریدون امیدی (متولد 1346) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریدون امیدی (متولد 1346)
نام اثر :

امضاء: «امیدی 1393 F.Omidi 2014» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
170×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «امیدی 1393 F.Omidi 2014» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
170×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از فریدون امیدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.