55 فریدون امیدی (متولد 1346) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریدون امیدی (متولد 1346)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «امیدی 89» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «امیدی 89» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 55 از فریدون امیدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.