61 فریدون امیدی (متولد 1346) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریدون امیدی (متولد 1346)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «امیدی 87» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
160×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «امیدی 87» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
160×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 61 از فریدون امیدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.