52 فریدون امیدی (1346) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریدون امیدی (1346)
نام اثر :

امضاء: «امیدی 87» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 28,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «امیدی 87» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از فریدون امیدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.