124 فریدون امیدی (متولد 1346) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریدون امیدی (متولد 1346)
نام اثر :

امضاء: «اميدي 87» فارسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
160×200 سانتي متر
تاریخ اثر:1387


برآورد قیمت : 150 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 12,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «اميدي 87» فارسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
160×200 سانتي متر
تاریخ اثر:1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 124 از فریدون امیدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.