86 عبدالحمید پازکی (متولد 1334) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالحمید پازکی (متولد 1334)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «حمید پازوکی Hamid Pazoki» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «حمید پازوکی Hamid Pazoki» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 86 از حمید پازوکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.