51 عبدالحمید پازکی (متولد 1334) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالحمید پازکی (متولد 1334)
نام اثر : پرواز

امضاء: «A.Hamid Pazoki» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
149×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386-1387


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پرواز

امضاء: «A.Hamid Pazoki» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
149×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386-1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از حمید پازوکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.