122 عبدالحمید پازکی (متولد 1334) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالحمید پازکی (متولد 1334)
نام اثر :

امضاء: «حمید پازوکی Hamid Pazoki» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «حمید پازوکی Hamid Pazoki» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 122 از حمید پازوکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.