7 عبدالحمید پازکی (متولد 1334) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالحمید پازکی (متولد 1334)
نام اثر :

امضاء: «A.Hamid Pazoki» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «A.Hamid Pazoki» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 7 از عبدالحمید پازوکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.