78 منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان (1398 – 1301) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان (1398 – 1301)
نام اثر : طراحی گچ، گچ II

امضاء: «MONiR.SH.FARMANFARMAiAN 2004 TEHRAN منیر شاهرودی فرمانفرماییان تهران 1383» (پشت اثر)
آیینه کاری، ماژیک و گچ روی چوب
97×32 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : طراحی گچ، گچ II

امضاء: «MONiR.SH.FARMANFARMAiAN 2004 TEHRAN منیر شاهرودی فرمانفرماییان تهران 1383» (پشت اثر)
آیینه کاری، ماژیک و گچ روی چوب
97×32 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 78 از منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.