91 احمد مرشدلو (متولد 1352) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد مرشدلو (متولد 1352)
نام اثر :

امضاء: « احمد مرشدلو 93-91» (پایین راست)
خودکار روی مقوا
سه‌لته‌ای، هر کدام 90×120 سانتی‌متر، در مجموع 270×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393-1391
این اثر در کاتالوگ سومین حراج تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: « احمد مرشدلو 93-91» (پایین راست)
خودکار روی مقوا
سه‌لته‌ای، هر کدام 90×120 سانتی‌متر، در مجموع 270×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393-1391
این اثر در کاتالوگ سومین حراج تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 91 از احمد مرشدلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.