21 احمد مرشدلو (1352) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد مرشدلو (1352)
نام اثر :

امضاء: «احمد مرشدلو 93-91» (پایین راست)
خودکار روي مقوا
سه لته‌ای، هرکدام 90×120 سانتی‌متر و در مجموع 270×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393-1391


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «احمد مرشدلو 93-91» (پایین راست)
خودکار روي مقوا
سه لته‌ای، هرکدام 90×120 سانتی‌متر و در مجموع 270×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393-1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 21 از احمد مرشدلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.