10 احمد مرشدلو (1352) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد مرشدلو (1352)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه خواب

امضاء : «احمد مرشدلو 87» فارسی (بالا راست)
خودکار روی مقوا کشیده شده روی بوم
سه لته ای، هر کدام 90×120 و در مجموع 270×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1387


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه خواب

امضاء : «احمد مرشدلو 87» فارسی (بالا راست)
خودکار روی مقوا کشیده شده روی بوم
سه لته ای، هر کدام 90×120 و در مجموع 270×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از احمد مرشدلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.