167 احمد مرشدلو (متولد 1352) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد مرشدلو (متولد 1352)
نام اثر :

امضاء: «احمد مرشدلو 89 -88» فارسی (پایین وسط)
خودکار روي مقوا
دو لته اي، هريک 120/5× 90/5 سانتي متر، در مجموع 241×90/5 سانتي متر
تاریخ اثر:89- 1388


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «احمد مرشدلو 89 -88» فارسی (پایین وسط)
خودکار روي مقوا
دو لته اي، هريک 120/5× 90/5 سانتي متر، در مجموع 241×90/5 سانتي متر
تاریخ اثر:89- 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 167 از احمد مرشدلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.