27 احمد مرشدلو (متولد 1352) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد مرشدلو (متولد 1352)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «احمد مرشدلو» (پایین راست)
رنگ‌روغن و خودکار روی مقوا
118×89 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 400,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «احمد مرشدلو» (پایین راست)
رنگ‌روغن و خودکار روی مقوا
118×89 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 27 از احمد مرشدلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.