102 کاظم چلیپا (متولد 1336) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: کاظم چلیپا (متولد 1336)
نام اثر : باغ سوخته

امضاء: «چلیپا 87» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : باغ سوخته

امضاء: «چلیپا 87» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 102 از کاظم چلیپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.