82 کاظم چلیپا (متولد 1336) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: کاظم چلیپا (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه باغ‌ سوخته

امضا:«چلیپا» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
190×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه باغ‌ سوخته

امضا:«چلیپا» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
190×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از کاظم چلیپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.