18 کاظم چلیپا (1336) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: کاظم چلیپا (1336)
نام اثر : باغ سوخته

امضاء : «چلیپا» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
160×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 16,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : باغ سوخته

امضاء : «چلیپا» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
160×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از کاظم چلیپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.