31 هادی جمالی ( 1403-1329) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی جمالی ( 1403-1329)
نام اثر : بهار ایرانی

امضاء: «هادی جمالی 84» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی فیبر
100×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بهار ایرانی

امضاء: «هادی جمالی 84» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی فیبر
100×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از هادی جمالی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.