42 منصوره حسینی (1391-1305) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: منصوره حسینی (1391-1305)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «منصوره» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
100×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1380


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 320,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «منصوره» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
100×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1380

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 42 از منصوره حسینی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.