58 منصوره حسینی (1391-1305) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: منصوره حسینی (1391-1305)
نام اثر : یاد یک حماسه

امضاء: «منصوره» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
190×80 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : یاد یک حماسه

امضاء: «منصوره» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
190×80 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 58 از منصوره حسینی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.