58 مهدی سحابی (1388-1322) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی سحابی (1388-1322)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مهدی سحابی 78» (پایین وسط)
ترکیب‌مواد روی فیبر
7×70×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1378


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مهدی سحابی 78» (پایین وسط)
ترکیب‌مواد روی فیبر
7×70×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1378

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 58 از مهدی سحابی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.