22 مهدی سحابی (1388-1322) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی سحابی (1388-1322)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها

امضاء: «مهدی سحابی 87» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی چوب
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها

امضاء: «مهدی سحابی 87» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی چوب
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 22 از مهدی سحابی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.