61 حسین محجوبی (متولد 1309) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین محجوبی (متولد 1309)
نام اثر : شکوه نور و آرامش در طبیعت شمال ایران
امضا: « H. MAHJOUBI 2015و امضای هنرمند» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
90×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

برآورد قیمت : 1.5 - 1 میلیارد تومان

رقم برنده مزایده: 1,000,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 1,100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شکوه نور و آرامش در طبیعت شمال ایران امضا: « H. MAHJOUBI 2015و امضای هنرمند» (پایین چپ) رنگ‌روغن روی بوم 90×90 سانتیمتر تاریخ اثر: 1394
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 61 از حسین محجوبی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.