132 فرامرز پیلارام (متولد 1362-1315) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرامرز پیلارام (متولد 1362-1315)
نام اثر :

امضاء: «46» فارسي (بالا وسط)
رنگ روغن روي بوم
88×49 سانتي متر
تاریخ اثر:1346


برآورد قیمت : 300 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «46» فارسي (بالا وسط)
رنگ روغن روي بوم
88×49 سانتي متر
تاریخ اثر:1346

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 132 از فرامرز پیلارام به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.