134 فرامرز پیلارام (متولد 1362-1315) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرامرز پیلارام (متولد 1362-1315)
نام اثر :

امضاء: « F.Pilaram 63» انگليسي (پايين چپ)
اکريليک و مرکب روي بوم
75×75 سانتي متر
تاریخ اثر:1342


برآورد قیمت : 500 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: « F.Pilaram 63» انگليسي (پايين چپ)
اکريليک و مرکب روي بوم
75×75 سانتي متر
تاریخ اثر:1342

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 134 از فرامرز پیلارام به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.