140 عباس کیارستمی (متولد 1319) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس کیارستمی (متولد 1319)
نام اثر : پرتره از مجموعه سفيدبرفي

امضاء: «عباس کيارستمي» فارسي (پشت اثر)
چاپ عکاسی روی بوم
سه لته اي، هريک 90×182 سانتي متر، در مجموع 270×182 سانتي متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پرتره از مجموعه سفيدبرفي

امضاء: «عباس کيارستمي» فارسي (پشت اثر)
چاپ عکاسی روی بوم
سه لته اي، هريک 90×182 سانتي متر، در مجموع 270×182 سانتي متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 140 از عباس کیارستمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.