141 سهراب سپهری (1359-1307) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: سهراب سپهری (1359-1307)
نام اثر :

امضاء: «سهراب سپهري» فارسي (پايين راست)
اکريليک و رنگ روغن روي بوم
100×70 سانتي متر
تاریخ اثر:1346


برآورد قیمت : 2500 - 1800 ریال

رقم نهایی فروش: 190,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «سهراب سپهري» فارسي (پايين راست) اکريليک و رنگ روغن روي بوم 100×70 سانتي متر تاریخ اثر:1346

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 141 از سهراب سپهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.