4 بیتا وکیلی (1352) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: بیتا وکیلی (1352)
نام اثر : بهمن

امضاء : «بیتا وکیلی 1391» فارسی (وسط راست)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بهمن

امضاء : «بیتا وکیلی 1391» فارسی (وسط راست)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از بیتا وکیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.