72 بهمن جلالی (1388-1323) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن جلالی (1388-1323)
نام اثر : گلها از مجموعه تصویر خیال

امضاء: «مهر و امضا بهمن جلالی توسط بنیاد بهمن جلالی»
چاپ رنگی
70×70 سانتی متر
تاریخ اثر: 1383
شماره 5 از تعداد 10 نسخه


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گلها از مجموعه تصویر خیال

امضاء: «مهر و امضا بهمن جلالی توسط بنیاد بهمن جلالی»
چاپ رنگی
70×70 سانتی متر
تاریخ اثر: 1383
شماره 5 از تعداد 10 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 72 از بهمن جلالی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.