106 پویا آریان پور (1350) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: پویا آریان پور (1350)
نام اثر : عیش مداوم

امضاء: «پویا آریان‌پور 1392» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
قطر 170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : عیش مداوم

امضاء: «پویا آریان‌پور 1392» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
قطر 170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 106 از پویا آریان پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.