25 پویا آریان پور (1350) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: پویا آریان پور (1350)
نام اثر : پیش طرح یک زیبایی ناتمام

امضاء : «پویا آریا نپور 1392» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×250 سانتی متر
تاریخ اثر:1392


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پیش طرح یک زیبایی ناتمام

امضاء : «پویا آریا نپور 1392» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×250 سانتی متر
تاریخ اثر:1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 25 از پویا آریان پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.