46 پویا آریان پور (1350) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: پویا آریان پور (1350)
نام اثر :

امضاء: « پویا آریان‌پور 1387» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: « پویا آریان‌پور 1387» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 46 از پویا آریان پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.